Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II

Projekt nr: POIS.02.03.00-00-0164/16-00

W maju 2017r. Gmina Łyse przystąpiła do realizacji zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 7.837.366,88 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 3.388.320,47 zł.
Planowana realizacja inwestycji nastąpi do końca 2018r.
 
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest: poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych  Aglomeracji Łyse poprzez poprawę jakości oczyszczanych ścieków oraz wzrost wyposażenia obszaru w system kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Cele bezpośrednie wynikające z realizacji projektu są następujące:
- wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łyse,
- stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie miejscowości Łyse i Lipniki.

 Dzięki realizacji powyższej inwestycji w znacznym stopniu zredukowane zostaną istniejące na terenie Gminy niedobory ilościowe w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej zapewni dostęp większej ilości mieszkańców do podstawowej infrastruktury.

Planowana jest oszczędność wody – stacja uzdatniania wody w Lipnikach korzysta z wód o kilkunastokrotnie mniejszej zawartości żelaza i manganu niż stacja uzdatniania wody w Łysych. Dzięki wykorzystaniu wody z ujęcia w miejscowości Lipniki nastąpi zdecydowana redukcja wody zużytej w procesie uzdatniania na procesy płukania złoża. Globalnie spowoduje to spadek ilości pobieranej wody o minimum 10 %. Jednocześnie istotnie zmniejszona zostanie ilość wód popłucznych z procesu uzdatniania odprowadzanych do środowiska.

Przedmiotowa inwestycja, obejmująca budowę 4,95 km zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i 6,2 km tranzytowej sieci wodociągowej przyczyni się do poprawy jakości życia 750 osób mieszkających na terenie Gminy Łyse oraz ok. 2,3 tys. aktualnych użytkowników sieci wodociągowej.

Realizacja inwestycji obejmuje również instalację urządzenia do produkcji energii elektrycznej - są to panele fotowoltaiczne umieszczone na terenach przepompowni ścieków. System do pozyskiwania energii elektrycznej z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych w układzie 3-fazowym o mocy 0,45 kW z akumulacją okresową. Produkcja energii będzie wykorzystywana tylko na cele własne przepompowni. Rocznie instalacje fotowoltaiczne na przepompowniach dostarczą około 0,5 MWh energii, która w całości zostanie zużyta na potrzeby własne.

W ramach realizacji zadania wdrożony zostanie system typu SCADA umożliwiający monitoring on-line pracy pompowni, bieżąca analiza i diagnostyka pracy sieci, pomp, szybsza reakcja na awarie sieci. Rozwiązanie takie znacząco ograniczy nieprzewidywane awarie systemu, ograniczając m.in. koszty pracownicze w zakresie dozoru i bieżącej eksploatacji sieci.

 

Elementy zadania.:

I.  Sieć kanalizacyjna:

Zadanie 1:
 • skanalizowanie miejscowości Lipniki (4580 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej) oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łyse (370 m),
 •  4 szt. pompowni lokalnych,
 • budowa 17 szt. przydomowych pompowni ścieków,
 • budowa 1,2 km sieci kanalizacji tłocznej - tranzyt ścieków między pompowniami w tym samym przebiegu co sieć grawitacyjna.
Zadanie 2
 • tranzyt ścieków z miejscowości  Lipniki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Łyse (4850m) - sieć kanalizacji tłocznej.
Zadanie 3
 • modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Łyse (1000 m sieci kanalizacji grawitacyjnej + kanalizacji  ciśnieniowej),
 • budowa 2 pompowni ścieków
 • modernizacja 2 pompowni ścieków,
 • budowa 50 szt. przydomowych pompowni ścieków,
 • 1 agregat prądotwórczy mobilny,
 •  wdrożenie systemu SCADA (monitoring on-line pracy pompowni).

 II.  Sieć wodociągowa

Zadanie 1

 • budowa wodociągu tranzytowego z miejscowości Lipniki do miejscowości Łyse (6200m),
 • budowa systemu do pozyskiwania energii elektrycznej z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych z akumulacją okresową na terenach przepompowni ścieków,
 • wdrożenie systemu typu SCADA.

Po zakończeniu realizacji projektu ścieki odprowadzane za pośrednictwem budowanej kanalizacji w całości spełniać będą wymogi określone w Dyrektywie nr 91/271/EWG i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (...).

 

Planowane efekty:
- Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI)- 750,
- Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 750,
- Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu -750 RLM.
- Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej - 5,95 km
 • w tym długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej- 4,95 km
 • w tym długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej- 1km
- Długość sieci wodociągowej- 6,2 km
- Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi - 1 szt.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu uzyskać można w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Łysych, w siedzibie Urzędu Gminy Łyse, ul Ostrołęcka 2,07-437 Łyse.

 


 

 Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Informujemy, że IZ opracowało oraz udostępniło narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

 

Więcej informacji >>>