Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XI Sesja Rady Gminy Łyse - 30 grudnia 2019r.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 oraz budżet gminy na 2020 rok.

Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy.

W 2020 roku  dochody budżetu gminy wynoszą 51.909.585 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 52.137.711 zł, z czego kwota 14.181.133 zł stanowi wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wśród zaplanowanych do realizacji w 2020 roku zadań inwestycyjnych znalazły się między innymi:

 • przebudowa drogi gminnej nr 250707 W Lipniki – Dęby (dofinansowanie  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)
 • przebudowa drogi gminnej nr 250712W Zalas - Tyczek i drogi gminnej 250710W w msc. Piątkowizna – kolonie (dofinansowanie  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)
 • przebudowa drogi gminnej ul. Sierbińskiego w msc. Lipniki
 • przebudowa dróg gminnych: nr 250714W Wejdo - Tyczek od km 0+000,00 do km 660,00 i drogi gminnej ulica Kurpiowska w miejscowości Łyse od km 0+000,00 do km 0+338,00 (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2019 roku dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)
 • rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Łyse oraz opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Lipniki-Szafranki-Baba
 • zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej w przebiegu ul. Sierbińskiego w msc. Lipniki

Struktura wydatków przyjętego budżetu gminy na 2020 rok:

 • infrastruktura drogowa – 13.631.133 zł
 • oświata i wychowanie – 13.372.165 zł (w tym szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Łyse - 9.225.453 zł, szkoły prowadzone przez stowarzyszenia - 2.303.000 zł oraz przedszkole samorządowe - 935.071 zł)
 • świadczenie wychowawcze (500+) – 9.333.000 zł
 • świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.850.000 zł
 • koszty administracyjne – 2.774.021 zł
 • gospodarka odpadami komunalnymi – 2.100.000 zł
 • pomoc społeczna – 1.431.500 zł
 • infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 450.000 zł
 • świetlice szkolne – 345.212 zł
 • dotacja podmiotowa z budżetu dla GOKSiR – 329.000 zł
 • ochotnicze straże pożarne – 208.500 zł
 • dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 143.000 zł
 • inne wydatki – 4.170.180 zł.

W dalszej części obrad przyjęte zostały plany pracy Rady Gminy i stałych komisji rady oraz ustalono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych. Przypominamy, że do złożenia deklaracji na nowym wzorze zobowiązani są właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady oraz właściciele nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny. Deklaracje będzie można składać od stycznia 2020 r. (po upływie 14 dni od opublikowania wzoru deklaracji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego) w Urzędzie Gminy Łyse, pok. nr 7, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse.

Rada Gminy podczas obrad przyjęła również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie imienne