Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLII Sesja Rady Gminy Łyse - 28 grudnia 2023 r.

XLII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 grudnia 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Były to zmiany związane przede wszystkim ze zwiększeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łyse” w kwocie 550.000 zł. Plan dochodów na rok 2023 wynosi 67 278 586,53 zł, zaś wydatków 73.328.496,26 zł.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Działka położona jest w miejscowości Łyse kolonia Grzęda, stanowiąc drogę wewnętrzną o szerokości 6m. Przyjęcie darowizny ma na celu zapewnienie przyległym działkom budowlanym dostępu do drogi publicznej oraz możliwości przyłączenia do nich niezbędnych mediów,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse dla terenów położonych w obrębie Łyse oraz Lipniki. Są to działki o łącznej powierzchni prawie 22 ha o przeznaczeniu rolnym i leśnym, podjęcie uchwały ma na celu umożliwienie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łyse uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, a także dla kandydatów na strażaka ratownika OSP, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych, strażaka ratownika OSP, który brał udział w działaniach, o których mowa w art. 3 pkt 7 w/w ustawy oraz za wykonanie innych zadań niż wymienione w art. 15 w/w ustawy. Zmiany miały na celu dostosowanie zapisów w/w uchwały do obowiązujących przepisów prawa,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse dla działek nr 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, obręb Lipniki. Zmiana dotyczy obszaru o powierzchni około 5,6 ha (zaewidencjonowanego jako działki o przeznaczeniu rolniczym) i ma na celu umożliwienie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu" w gminie Łyse na lata 2024 – 2028. Przyjęcie programu umożliwi udzielenie pomocy w formie zakupu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym, osób starszych, w tym niepełnosprawnych i chorych, a także udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności i produktów żywnościowych oraz pomocy rzeczowej w formie produktów żywnościowych,
  • w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 na terenie Gminy Łyse. Na podstawie przyjętej uchwały odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności podwyższono do 200% kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej,
  • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łyse na 2024 rok,
  • w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2024 rok.

Pełna treść podjętych uchwał z załącznikami opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łyse https://uglyse.e-bip.eu, zakładka  „Prawo miejscowe”-> „Uchwały Rady”.

Głosowanie imienne