Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLI Sesja Rady Gminy Łyse - 04 grudnia 2023 r.

Na wstępie obrad Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski oraz Skarbnik Gminy Łyse Jan Czyż przedstawili założenia projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2024-2027 oraz budżetu gminy na 2024 rok, które zostały jednogłośnie przyjęte.

Budżet na 2024 rok można nazwać budżetem inwestycyjnym, ponieważ aż 45% wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Plan dochodów budżetu na przyszły rok ustala się w wysokości 63.109.000 zł przy wydatkach w kwocie 66.455.945 zł. Przy tak ogromnych wydatkach inwestycyjnych konieczne może się okazać sfinansowanie chwilowego deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu. Rok 2023 zamykany jest bez zobowiązań. Warto również nadmienić, że wydatki w 2018 roku na początku kadencji wynosiły ok 48 mln zł, zaś w roku obecnym są to aż 73 mln zł.    

Wśród zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2024 znajdują się:

 • kontynuacja działań w ramach Nowego Ładu w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse,
 • kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 250708W Łyse-Tyczek Noski od km 0+010,02 do km 4+381,18,
 • kontynuacja przebudowy dróg relacji: Piątkowizna – Ksebki kolonia Górki, Zalas – Piątkowizna, kolonia Dudy, Zalas – Wyżega – Klenkor – Piątkowizna, Łączki kolonia Ceran,
 • przebudowa dróg relacji: Warmiak – Spaliny, Łączki – kolonia Pod górami, Piątkowizna – Ksebki kolonia Górka, Lipniki – kolonia Podladzie, Szafranki – kolonia, Baba – kolonia Zawądole, Lipniki – kolonia Brzeźniaki, Łyse kolonia Kruczy Borek oraz budowa dróg: Łyse – kolonia Myszano, Łyse kolonia Rudne,
 • przebudowa drogi gminnej w msc. Serafin od km 0+000,00 do km 2+118,00 oraz drogi gminnej w msc. Pupkowizna od km 0+000,00 do km 0+976,35,
 • przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie w ramach zadania: Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse,
 • przebudowa drogi gminnej Nr 250718W na odcinku Pupkowizna – Wanacja  o długości około 1,5km,
 • budowa integracyjnego placu zabaw w msc. Łyse,
 • budowa żłobka w miejscowości Łyse.

Ponadto jesteśmy na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę 12 odcinków dróg w miejscowościach Łączki, Łyse, Lipniki, Zalas, Piątkowizna, Dudy Puszczańskie, Szafranki, Antonia, Grądzkie, Złota Góra, Wejdo, których realizacja rozpocznie się roku 2024.

W dalszej części obrad podjęto uchwały w sprawach:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2023-2026;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023;
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse. Uchwała określa termin wnoszenia opłaty przez właścicieli nieruchomości za dodatkowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, który wynosi 30 dni od dnia pozostawienia odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych;
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse. Zmiana dotyczy jedynie części tekstowej w zakresie geometrii dachów, która jest podyktowana dostosowaniem uchwały do aktualnych uregulowań prawnych, potrzeb mieszkańców oraz nowych technologii stosowanych w budownictwie;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse dla działki nr 1034, obręb Łyse. Zmiana dotyczy nieruchomości gruntowej znajdującej się przy byłym posterunku policji, która ma na celu dostosowanie planu do istniejącej zabudowy. Działka na chwilę obecną stanowi zabudowę mieszkaniową, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaś ujęta jest jako budynki przeznaczone pod działalność usługową;
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych. Przedmiotowe działki znajdują się w miejscowości Łyse (kolonia Grzęda). Wydzielone odcinki zostaną przeznaczone pod drogi wewnętrzne, stanowiąc dojazd do ponad 20 działek budowlanych. Ponadto  przyjęcie nieruchomości ułatwi uzbrojenie działek w niezbędne media;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Zamiana nieruchomości znajdujących się w miejscowości Tyczek ma na celu regulację przebiegu działek, ponieważ na gruncie stanowiącym własność Gminy Łyse usytuowane są budynki gospodarcze osoby prywatnej. Dokonanie zamiany umożliwi modernizację zabudowań wnioskodawcy, zaś przebieg drogi gminnej zostanie dostoswany do istniejących warunków terenowych;
 • w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok;
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw;
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę;
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania a także wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich;
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Głosowanie imienne