Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XL Sesja Rady Gminy Łyse - 29 września 2023 r.

XL Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 września 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 oraz budżecie gminy na 2023 rok. Dochody i wydatki budżetu gminy Łyse zostały zwiększone o kwotę 100.589 zł. Główne zmiany wynikają z rozliczenia zakończonych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową oraz kontynuacją działań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Po zmianach budżet gminy Łyse na rok 2023 wynosi: dochody 63.450 218,48 zł, wydatki 70.113 939,21 zł.

Zmianom uległy również zapisy w funduszach sołeckich poszczególnych miejscowości (Warmiak i Złota Góra), które zostały dokonane na wniosek wskazanych sołectw.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Podjęcie uchwały wynika ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach warunkujące prawidłowe wykonywanie zadań przez ww. podmioty;
  • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyse uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Podjęcie uchwały wynika ze zmian w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, w związku z czym wprowadza się ekwiwalent pieniężny przysługujący kandydatom na strażaka ratownika OSP za udział w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych oraz strażakom ratownikom OSP za wykonanie zadań zleconych przez Wójta Gminy Łyse;
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. Uchwalone wysokości dodatków funkcyjnych, które podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi wynikają z zaleceń wskazanego podmiotu;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni;
  • w sprawie przystąpienia przez Gminę Łyse do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością’’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami, spełniającymi określone warunki;
  • w sprawie ustalenia trybu i zasad korzystania ze stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Łysych przy ul. Szkolnej. Uchwała zawiera „Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse”, którego administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/266/2023 Rady Gminy Łyse z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2027.

Podczas sesji obecny był również Pan Henryk Kowalczyk – Minister, Członek Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP. Wizyta ta miała związek z uroczystym otwarciem przebudowanej drogi relacji Łyse-Pupkowizna, które nastąpiło po zakończeniu obrad XL Sesji Rady Gminy Łyse.

Głosowanie imienne