Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.

WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

Na wstępie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Łyse Wójt Gminy Grzegorz Fabiszewski przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy.

Ubiegły rok był bardzo korzystny pod względem zrealizowanych inwestycji, na które Gmina Łyse wydatkowała ponad 17 mln zł. Na utrzymanie i modernizację dróg przeznaczono ponad 6 mln zł.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2021 roku:

 1. Rozbudowa drogi gminnej nr Łyse - Dudy Puszczańskie (Łyse-Wejdo) 2,2265 km (wartość zadania - 1.324.967,20 zł);
 2. Przebudowa drogi gminnej Łączki - Leman 2,62 km (wartość zadania - 1.676.311,83 zł, dofinasowanie RFRD - 1.015.987,09 zł);
 3. Przebudowa drogi gminnej Łyse - kolonia Worek etap II 0,77694 (wartość zadania - 355.093,09 zł, dofinasowanie - 80.000 zł);
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tartak 0,66 km (wartość zadania – 373.221,93 zł);
 5. Budowa sieci wodociągowej Lipniki-Szafranki-Baba (wartość zadania – 1.267.146 zł);
 6. Przebudowa drogi gminnej ul. Stacha Konwy w Lipnikach (wartość zadania – 120.000 zł);
 7. Budowa sieci wodociągowej w msc. Tartak (wartość zadania – 290.000 zł);
 8. Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Łyse (wartość zadania 210.979,10 zł);
 9. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Serafin (wartość zadania – 1.840.080 zł);
 10. Budowa sieci wodociągowej w msc. Łyse, w przebiegu ul. Topolowa - ul. Stanisława Krupki (wartość zadania - 142.065 zł);
 11. Budowa sieci wodociągowej w msc. Tartak - kontynuacja (wartość zadania – 97.349 zł);
 12. Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i gazowej wraz z kotłownią, przepompownia ścieków z posadowieniem zbiornika gazowego propan - butan z niezbędnymi przyłączami w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach - integracja mieszkańców wsi (wartość zadania - 125.940,93 zł);
 13. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie (wartość zadania – 2.373.900 zł, dofinansowanie - 1.225.975 zł);
 14. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wejdo (wartość zadania – 24.570 zł);
 15. Wykonanie sieci wodociągowej oraz kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w msc. Łyse rejon ul. Poległych (wartość zadania - 155.472 zł);
 16. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szafrankach (wartość zadania - 212.950,63 zł);
 17. Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura techniczną oraz oświetleniem Kwiatowej w msc. Łyse (wartość zadania - 215.800,70 zł);
 18. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku remizy OSP w Łączkach (wartość zadania - 32.084,55, dofinansowanie WFOŚiGW -25.312,50 zł);
 19. Montaż lampy oświetlenia interaktywnego oraz wykonanie monitoringu terenu przy Szkole Podstawowej i remizy OSP w Łączkach (wartość zadania – 11.750 zł);
 20. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Szafranach (wartość zadania – 20.000 zł, dofinansowanie – 10.000 zł);
 21. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjna Gminy - 6 nowych siłowni plenerowych oraz plac zabaw, w następujących lokalizacjach: Lipniki – przy hali sportowej, Łączki – przy budynku szkoły podstawowej, Łyse – przy „dworcu” PKS, Tyczek – plac w pobliżu drogi powiatowej, Warmiak – przy budynku szkoły podstawowej, Złota Góra – plac w centrum miejscowości. Łączny koszt zamontowanych urządzeń – 141.516,60zł.
 22. Zamiana gruntów pomiędzy Gminą Łyse a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Myszyniec miedzy innymi w celu budowy drogi relacji Łyse - Tyczek Noski.
 23. Zamiana gruntów pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych a Gminą Łyse w celu budowy nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W dalszej części obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy Łyse na 2022 rok wynikające z realizowanych inwestycji.  W budżecie gminy ujęte zostały środki otrzymane od Wojewody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi  gminnej nr 250709W Łyse - Pupkowizna od km 0+ 168,64 do km 5+435,35” w kwocie 0,6 mln zł w roku 2022 oraz 2,6 mln zł w 2023 roku, a także dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję  pn. „Przebudowa drogi gminnej Tartak - kolonia od km 0+000 do km 0+950” w kwocie 80.000 zł.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2022 r.,
 • w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łyse,
 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Dęby oraz w części obrębu geodezyjnego Pupkowizna.

Rada Gminy Łyse udzieliła też rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok oraz przyjęła sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021.

XXIX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

 

Głosowanie imienne