Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

LI SESJA RADY GMINY ŁYSE

We wtorek 31 lipca 2018r. odbyła się LI Sesja Rady Gminy Łyse. Podczas obrad Radni Gminy Łyse podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 oraz  zmieniającą budżet Gminy Łyse na 2018 rok. Powyższe zmiany wynikały między innymi z potrzeby wprowadzenia do budżetu Gminy Łyse na bieżący rok planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

O kwotę 1.641.004 zł zmniejszone zostały środki przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Łyse. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w roku 2019, co umożliwi dofinansowanie budowy obiektu ze środków zewnętrznych, które w chwili obecnej wynosi w sumie blisko 1 mln zł. Ponadto Jerzy Ksepka - Wójt Gminy Łyse poinformował, że wkrótce zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse ze środków Ministra Sportu. Pozyskane zostanie również dofinansowanie realizacji inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, przy czym sam regulamin nie uległ istotnym zmianom.

Kolejnym punktem obrad była aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łyse, w ramach której zmianie uległ rozdział określający zadania inwestycyjne w latach 2016-2021. Plan został zaktualizowany o zrealizowane od 2016 roku, będące w trakcie i planowane do realizacji w latach kolejnych zadania inwestycyjne.

W sierpniu br. Gmina Łyse złoży wniosek o dofinansowanie nowego zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, Lipniki i Zalas” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji inwestycji  planowane jest  zagospodarowanie centrów w/w miejscowości poprzez dokonanie nasadzeń zieleni, wykonanie ciągów pieszych i miejsc parkingowych, a także wykonanie urządzeń małej infrastruktury i miejsc rekreacji. Dofinansowanie może wynieść nawet do 63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Ponadto drobnym zmianom uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse, a także uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.