Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

XXX Sesja Rady Gminy Łyse

9 grudnia 2016r. podczas obrad XXX Sesji Rady Gminy Łyse Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2016-2020 oraz zmianę uchwały budżetowej na 2016r.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016r. dochody gminy wynoszą 42.968.182,72, natomiast wydatki stanowią kwotę 42.166.873,72 zł. Planowana w 2016 roku nadwyżka budżetu gminy w wysokości 801.309 zł przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów. W 2016 roku Gmina Łyse spłaciła w sumie 2 mln zł zaciągniętego w poprzednich latach zadłużenia. Zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2016-2020 kwota długu na dzień 31.12.2016 wyniesie 2.415 tyś. zł co stanowi 5,6 % wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Łyse na 2016r. ujęta została kwota 305 tyś. złotych uzyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Lipnikach. Kolejne 300 tyś. zł dofinansowania otrzymamy w roku 2017. Pozyskane środki zewnętrzne pochodzą z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto zmniejszona została kwota przeznaczona na dofinansowanie przez Gminę Łyse zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Łysych. Całkowity koszt zakupu nowego wozu strażackiego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniósł 837.261 zł, w tym kwota 437.261 zł stanowi wkład Gminy Łyse, 200 tys. to dofinansowanie Powiatu Ostrołęckiego, a kolejne 200 tys. OSP Łyse pozyskała z MSWiA.

Wójt Gminy Łyse poinformował o uzyskanym dofinansowaniu rozbudowy ciągu dróg gminnych Łyse - kolonia Worek, Łyse - kolonia Możdżonek i Łyse – ul. Piwna i Łąkowa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W ramach realizacji inwestycji już w 2017 roku planowane jest wykonanie ponad 8 km drogi o nawierzchni bitumicznej. Koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę ponad 3,7 mln złotych, z czego 50% kosztów stanowić będzie dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego. Warto tu zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania uzyskał najwyższą pozycję na liście rankingowej wśród gmin powiatu ostrołęckiego.

Ponadto w miesiącu grudniu br. zostały złożone wnioski na dofinansowanie budowy stacji uzdatnia wody w miejscowości Lipniki oraz gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także budowy kompleksu kulturalno– rekreacyjnego w miejscowości Łyse.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 503 o pow. 0,0980 ha położonej na terenie miejscowości Łyse, działek nr 37/2 o pow. 0,1610 ha i nr 37/3 o pow. 0,3550 ha położonych na terenie miejscowości Klenkor oraz działki nr 13/1 o pow. 0,0700 ha położonej na terenie miejscowości Tyczek.

Radni, w celu realizacji inwestycji drogowych, wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowych (droga na kolonii Rudne) oraz przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych (droga na terenie miejscowości Lipniki).

Następnie Rada Gminy Łyse uchwaliła regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.