Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Konsultacje społeczne

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok". 

Uwagi proszę zgłaszać na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017  roku na adres poczty elektronicznej: ug_lyse@wp.pl lub tradycyjnej:, Urząd Gminy , ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse.

Formularz  dostępny jest również w formie papierowej w Urzędzie Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, pokój nr 110 (sekretariat) lub pokój nr 113.