Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

XIX Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2021 r.

XIX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 stycznia 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2026 oraz budżet gminy na 2021 rok. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy. W roku 2021 dochody budżetu gminy wynoszą 46.764.856 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 56.793.791 zł, z czego kwota 17.205.209 zł stanowi wydatki majątkowe (inwestycyjne). Deficyt w wysokości ponad 10 mln zł sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku znalazły się między innymi:

 • budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Łyse,
 • budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Łyse,
 • przebudowa drogi gminnej Łączki – Leman,
 • przebudowa drogi gminnej w Wejdzie,
 • przebudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Dąbrówki,
 • przebudowa drogi w miejscowości Tartak,
 • rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek etap II,
 • przebudowa ulicy Stacha Konwy w Lipnikach,
 • opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych,
 • dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy dróg powiatowych Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie – Zalas oraz Golanka – Grale – Czarnia – Dawia – Serafin do drogi 645 i drogi powiatowej Grale – Dąbrówka - Szkwa.
 • dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Piątkowizna – granica województwa,
 • dofinansowanie rozbudowy mostu na rzece Szkwa w miejscowości Krysiaki wraz z dojazdem na terenie gminy Łyse (Gmina Łyse dofinansuje wyłącznie przebudowę drogi położonej na terenie naszej gminy stanowiącej dojazd do mostu od miejscowości Zalas),
 • zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lipnikach,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Baba, Dęby i Serafin,
 • zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowościach Lipniki, Łączki, Łyse, Tyczek, Warmiak i Złota Góra.

XIX Sesja Rady Gminy Łyse

Struktura wydatków budżetu gminy na rok 2021:

 • oświata i wychowanie 14.448.714 zł;
 • świadczenie wychowawcze (500+) 10.314.000 zł;
 • infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7.588.000 zł;
 • infrastruktura drogowa 5.878.200 zł;
 • świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.594.620 zł;
 • gospodarka odpadami komunalnymi 3.600.000 zł;
 • koszty administracyjne 2.873.179 zł;
 • budowa i wyposażenie PSZOK 2.000.000 zł;
 • pomoc społeczna 1.364.500 zł;
 • ochotnicze straże pożarne (w tym zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ponad 900.000 zł) 1.082.500 zł;
 • dotacja podmiotowa z budżetu dla GOKSiR 450.000 zł;
 • edukacyjna opieka wychowawcza 426.758 zł
 • dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej 190.000 zł;
 • inne wydatki 1.983.320 zł.

Głosowanie imienne