Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XVII Sesja Rady Gminy Łyse - 11 grudnia 2020 r.

11 grudnia 2020 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych odbyły się obrady XVII Sesji Rady Gminy.

Na wstępie obrad wprowadzone zostały zmiany wynikające z realizowanych inwestycji w budżecie gminy na rok 2020 oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:

 • dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 57.722.018,96 zł (w tym: bieżące w kwocie 48.749.002,98 zł oraz majątkowe w kwocie 8.973.015,98 zł)
 • wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 56.124.948,96 zł, (w tym:  bieżące w kwocie 42.324.416,96 zł oraz majątkowe w kwocie 13.800 532 zł,
 • nadwyżka w wysokości + 1.597.070 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę raty pożyczki w wysokości 600 tys. zł oraz wyodrębnione środki na rachunku bankowym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki przyszłych lat.

Wśród nowych zadań inwestycyjnych wpisanych do budżetu gminy z realizacją jeszcze w bieżącym roku znalazły się:

 • zakup sprzętu na potrzeby GJUK – kwota 161.371 zł;
 • budowa centrum integracyjnego w m. Zalas – budowa wiaty rekreacyjnej w Zalasiu - kwota 94.800 zł.

Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski podkreślił, że Gmina Łyse zrealizowała w bieżącym roku 19 inwestycji związanych z przebudową i utrzymaniem dróg na łączną kwotę 11.672.255,38 zł:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 250707W Lipniki – Dęby;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 250712W Zalas - Tyczek i Przebudowa drogi gminnej 250710W w msc. Piątkowizna – kolonie;
 • Przebudowa dróg gminnych: nr 250714W Wejdo - Tyczek od km 0+000,00 do km 660,00 i drogi gminnej ulica Kurpiowska w miejscowości Łyse od km 0+000,00 do km 0+338,00;
 • Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00;
 • Przebudowa drogi gminnej Piątkowizna - Łączki od km 0+985,00 do km 1+492,00;
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Sierbińskiego i Pogodnej w miejscowości Lipniki;
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła w msc. Łyse;
 • Przebudowa zjazdów z ul Kurpiowskiej w m. Łyse;
 • Zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej ul. Sierbińskiego w msc. Lipniki;
 • Wykonanie odwodnienia ul. Wyszyńskiego w msc. Lipniki;
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Łączki;
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Zalas;
 • Wymiana opraw LED oświetlenia ulicznego, łącznie 50 sztuk w msc. Łyse, Wejdo, Zalas;
 • Budowa oświetlenia interaktywnego w msc. Łyse 7;
 • Remont drogi gminnej Łyse – Pupkowizna;
 • Remont drogi gminnej Zalas – Wejdo;
 • Remont drogi gminnej Lipniki w kierunku Serafina;
 • Dostawa żwiru na remonty dróg gminnych w ilości 4710 m3;
 • Remont dróg Lipniki – Brzozówka i Dudy Puszczańskie – Chruściel.

Ponadto wybudowane zostały place zabaw w miejscowościach Łączki, Piątkowizna i Tartak, ogrodzony i oświetlony plac wiejski w Dudach Puszczańskich, utwardzony plac przy Szkole w Wejdzie i Warmiaku, ogrzewanie gazowe w budynku OSP Łączki, wybudowana siłownia plenerowa i wiata rekreacyjna w Dębach, wybudowana siłownia plenerowa w Serafinie, garaż przy świetlicy w Piątkowiźnie, budowana winda przy szkole w Zalasiu, zagospodarowany teren przy szkole w Pupkowiźnie oraz remont świetlicy w Szafrankach.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse zmieniła kwotę udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu z deklarowanych 180 tys. zł na 124 tys. zł na budowę chodnika przy ul. Poległych w miejscowości Łyse. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wartości zadania po zakończeniu jego realizacji.

Następnie uchwalony został plan pracy Rady Gminy Łyse oraz stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2021 rok, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Radni podjęli uchwałę określającą obszar aglomeracji Łyse obejmującą swym zasięgiem tereny objęte systemem sieci kanalizacyjnej na terenie Łysych i Lipnik oraz zlokalizowaną na obszarze aglomeracji Łyse oczyszczalnię ścieków przy  ul. Adama Chętnika w Łysych.

Radni określili również od 01.01.2021 roku nowe stawki diet dla radnych Rady Gminy Łyse oraz sołtysów z terenu naszej gminy.
Wysokość diet radnych w stosunku miesięcznym:
- Przewodniczący Rady Gminy Łyse – 50% kwoty o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łyse – 1100 zł
- Radny Rady Gminy Łyse – 900 złotych;
Wysokość miesięcznej diety ulega obniżeniu o 300 zł za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Gminy lub na posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem. Sołtysi będą wkrótce otrzymywać diety za udział w sesjach Rady Gminy w wysokości 375 zł za każdą sesję.

Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na  przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 1035/2 (pow. 0,0526 ha) oraz 189/15 (pow. 0,0761 ha) położonych w miejscowości Łyse. Działki te stanowią drogi wewnętrzne.

Zmianie uległy uchwały: w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse. Wprowadzone zmiany dopuszczają gromadzenie i przekazywanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) firmie odbierającej odpady w pojemniku (koszu) lub worku. Taki pojemnik lub worek dodatkowo należy oznaczyć napisem „ZMIESZANE.”

Wójt Gminy Łyse poinformował, że od 1 stycznia 2021 roku zmienia się firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy. W wyniku przeprowadzonego przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Warszawie Sp. z o.o. Stawki opłaty za odbiór odpadów nie ulegają zmianie.

 

Głosowanie imienne