Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

VII Sesja Rady Gminy Łyse - 24 maja 2019r.

Rada Gminy Łyse jednogłośnie udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu. Podczas obrad wprowadzono też zmiany w budżecie wynikające z uzyskanych dofinansowań na realizację inwestycji oraz zmianę metody ustalania opłaty i wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łyse.

Na wstępie VI Sesji Rady Gminy Łyse Sekretarz Gminy – Jarosław Parda przedstawił raport o stanie gminy, po czym radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. Podczas obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

Następnie do budżetu gminy wprowadzone zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych środki:

  • dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na przebudowę ciągu dróg gminnych Warmiak – Zalas - Wanacja i Zalas – Wyżega –  Klenkor  – Piątkowizna  w  wysokości 1.580.000 zł przy szacowanej całkowitej wartości zadania w kwocie 2.002.462 zł
  • dotacja celowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi   gminnej Łyse - Lipniki w kwocie 115.000 – przy szacowanej całkowitej wartości zadania wynoszącej 350.000 zł.

Ponadto do budżetu wpisano nowe zadanie polegające na wykonaniu windy w budynku Szkoły Podstawowej w Zalasiu w łącznej kwocie 100.000 zł. Budowa windy jest niezbędna z uwagi na dostosowanie placówki do korzystania przez uczniów z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rada Gminy Łyse przyjęła również nowy wzór deklaracji oraz zmieniła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łyse. Od 1 lipca 2019 roku powyższa opłata będzie naliczana w wysokości 14 zł (przy segregacji) i 28 zł (przy braku segregacji) miesięcznie od mieszkańca. Na tej podstawie właściciele nieruchomości zobowiązani będą do złożenia nowej deklaracji oraz określenia w niej ilości osób zamieszkujących nieruchomość (na zasadzie oświadczenia).

Poniżej przedstawiamy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa:

 

Głosowanie imienne