Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 29 marca 2023 r.

XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 marca 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 oraz budżecie gminy na 2023 rok. Dokonanie zmian dotyczyło przede wszystkim działań związanych z infrastrukturą drogową. W ramach realizacji poszczególnych zadań dotyczących inwestycji drogowych gmina otrzyma następujące dofinansowania:

 1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 710 000 zł (łącznie 3 odcinki dróg obejmujące miejscowości Dudy Puszczańskie, Łączki i Serafin);
 2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na przebudowę drogi gminnej o nr 250708W Łyse-Tyczek Noski w roku 2023 w kwocie 2 100 000 zł., łączna kwota dofinansowania wynosi 5 758 639,08 zł. Ponadto na rachunek gminy zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 2 638 356,27 zł na wykonanie zadania o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 250709W Łyse – Pupkowizna".

Planowane jest również uzyskanie wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia na sumę 289 967 zł.

Do realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zaangażowano nadwyżkę uzyskaną w roku ubiegłym w kwocie 1,5 mln zł na zadanie pn. „Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej". Środki te pozwolą na uzupełnienie wkładu własnego gminy oraz kontynuację prac w obszarze systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łyse.  

Zmianom uległy również zapisy w Funduszach Sołeckich poszczególnych miejscowości (Lipniki, Łączki, Łyse), które zostały dokonane na wniosek wskazanych sołectw.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Łyse (za sklepem Lewiatan), stanowi pas drogowy o szerokości 6m. Wskazany odcinek przylega do nieruchomości, na której położona jest oczyszczalnia ścieków oraz droga wewnętrzna, która została nabyta w poprzednim etapie. Celem przyjęcia nieruchomości jest przełożenie kolektora sanitarnego oraz sieci wodociągowej do wydzielonej działki.
 • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse. Korekta Studium ma na celu umożliwienie rozwoju Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego położonego w Łysych, poprzez wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę dla funkcji produkcyjno-usługowej. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łyse oraz na stronie BIP Urzędu.
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyse uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach górne stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny oraz za odbiór odpadów komunalnych nie zbieranych w sposób selektywny zostały uzależnione od pojemności wykazanej w metrach sześciennych, a nie jak do tej pory w litrach. Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych pozostały bez zmian.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse.
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2023 r.
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łyse od dnia 1 września 2023 roku. Konieczność podjęcia uchwały wynika z zawiadomień o zamiarze likwidacji placówek złożonych przez stowarzyszenia prowadzące szkoły w msc. Dęby oraz Szafranki. Dzieci uczęszczające do likwidowanych szkół zostaną włączone do obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łyse -  obwód Szkoły Podstawowej im. Stacha Konwy w Dębach zostanie włączony do obwodu Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych, a obwód Szkoły Podstawowej w Szafrankach do Szkoły Podstawowej w Lipnikach.
 • pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łysych. Pismo nie spełnia wymogów formalnych jakie powinna zawierać skarga (brak imienia, nazwiska, adresu, podpisu nadawcy), w związku z powyższym skargę pozostawiono bez rozpoznania.
 • przystąpienia przez Gminę Łyse do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” będzie realizowany w naszej gminie po raz pierwszy, jego głównym celem jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami, spełniającymi określone warunki.
 • przystąpienia przez Gminę Łyse do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Program „Opieka Wytchnieniowa” jest kontynuacją działań podjętych w poprzednich okresach. Jego celem jest możliwość czasowego odciążenia członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób nieobjętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019 – 2023,
 • zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Ponadto Radzie Gminy Łyse przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2022.

Ze względu na zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady życzyli mieszkańcom dużo zdrowia oraz świąt spędzonych w gronie najbliższych.

Głosowanie imienne