Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.

XXXII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 04 listopada 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok.

W budżecie gminy na bieżący rok ujęte zostały środki otrzymane z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację  zadania  „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia w Gminie Łyse” w kwocie 100.000 zł;
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości  Łyse” w kwocie 700.000 zł.                   

Ponadto w budżecie wprowadzono zmiany umożliwiające Gminnej Jednostce Usług Komunalnych realizację dystrybucji zakupionego przez Gminę Łyse po preferencyjnych cenach paliwa stałego (węgla) na potrzeby gospodarstw domowych.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 1038/3 o pow. 0,0883 ha, 1038/7 o pow. 0,0886 ha, 1038/13 o pow. 0,0870 ha, 1038/18 o pow. 0,0551 ha, 1038/24 o pow. 0,1264 ha i 1038/30 o pow. 0,1283 ha położonych w Łysych, w dzielnicy Możdżonek. Działki stanowią drogi dojazdowe do poszczególnych nieruchomości.
  • zmiany uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 listopada 2019r., w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
  • uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Zbójna realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Rodzinny Dom Pomocy Społecznej w Popiołkach prowadzony jest przez podmiot prywatny, którego prowadzenia Gmina Zbójna nie zleca, tak więc nie ma możliwości zawarcia w/w porozumienia.
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łyse. Rada Gminy Łyse, w oparciu o wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji, uznała skargę na działalność Wójta Gminy Łyse za bezzasadną. Szczegóły określa załącznik do uchwały Nr XXXII/ 232/ 2022 Rady Gminy Łyse z dnia 04 listopada 2022 r.
  • przekazania petycji według właściwości. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeanalizowaniu ww. sprawy stwierdziła, że przedmiotowa petycja powinna być skierowana do Rady Ministrów, gdyż Rada Gminy w Łysych nie jest organem podejmującym jakiekolwiek decyzje w kwestii konieczności utworzenia zmilitaryzowanych oddziałów Samoobrony Gminnej oraz zakupienia broni dla każdego mieszkańca gminy. Powyższe czyni zasadnym przekazanie petycji według właściwości odpowiednim organom.
  • rozpatrzenia petycji. Rada Gminy Łyse postanowiła nie uwzględnić petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Komisja Skarg Wniosków i Petycji  po zapoznaniu się z przedmiotową petycją i dokonaniu analizy petycji stwierdziła, że żaden z przepisów ww. ustawy o samorządzie gminnym nie ma zastosowania do osoby która wniosła petycję. Poza tym do gminy nie wpłynęły żadne inne wnioski w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. W związku z tym podjęcie przez Radę Gminy Łyse uchwały o żądanej treści przez wnoszącego petycję nie ma podstaw. Nieuwzględnienie tej petycji nie wyklucza powołania w przyszłości Młodzieżowej Rady Gminy na wniosek wójta lub lokalnych środowisk zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
  • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych  źródeł ciepła.

W dalszej części obrad Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski omówił realizowane aktualnie inwestycje, tj. przebudowę dróg w Tartaku i Pupkowiźnie, budowę stadionu lekkoatletycznego oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych. Poinformował również, że Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o remoncie drogi wojewódzkiej nr 647 w Łysych (Dęby - Kolno) znajdującej się na terenie naszej gminy. Droga o długości 11 km zostanie przebudowana w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą, tj. do października 2023 roku.

Poinformował również, że planowana przebudowa 1,5 km drogi gminnej relacji Pupkowizna – Wanacja uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych ze środków Województwa Mazowieckiego (PROW). Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Głosowanie imienne