Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa naziemnej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy szczytowej do 1MW pod nazwą FARMA FOTOWOLTAICZNA ŁYSE 1” realizowanego na części działki o numerze ewidencyjnym  406  obręb Łyse,  gmina Łyse, powiat ostrołęcki, woj.  mazowieckie