Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Uchwała Nr 3.h./174/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Łyse projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2023 – 2026.