Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.

XXXI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 02 września 2022 roku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Szafrankach.

Na wstępie obrad Skarbnik Gminy Jan Czyż przedstawił informację o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Następnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

W budżecie gminy na bieżący rok ujęte zostały dotacje celowe otrzymane od Województwa Mazowieckiego na zadania:

  • „Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse”  w kwocie 300.000 zł;
  • „Modernizacja budynku OSP w Łysych w zakresie dostosowania pomieszczenia na potrzeby dekontaminacji i dezynfekcji oraz pomieszczenia na magazyn sprzętu” w ramach realizacji zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022” w kwocie 28.000 zł;
  • „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnikach” w kwocie 20.000 zł.

Ponadto nastąpiło przesunięcie wydatków z roku 2023 na rok 2022 związanych z realizacją zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości  Łyse”. Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania miała trwać dwa lata. Wykonawca (firma INTERHALL Sp. z o. o. z Katowic) zadeklarował zakończenie prac już jesienią bieżącego roku, dlatego konieczne stało się ujęcie całości koszów budowy obiektu w budżecie gminy w bieżącym roku.

W budżecie gminy zabezpieczono również kwotę 6.000.000 zł na wypłatę dodatku węglowego – są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:

  • 53/1 (pow. 0,0095 ha), 71/1 (pow. 0,0043 ha), 109/3 (pow. 0,0214 ha), 72/11 (pow. 0,015 ha) i 26/7 (pow. 0,0004 ha) położonych w obrębie wsi Serafin, stanowiących własność osób fizycznych. Nieruchomości zostaną przekazane na rzecz Gminy Łyse w celu przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 645 Łomża – Myszyniec z drogą gminną Serafin – Krusza.
  • 515/12 o pow. 0,0986 ha położonej w obrębie miejscowości Łyse. Działka stanowi drogę dojazdową do poszczególnych nieruchomości, równoległą do ulicy Jana Pawła II.

Radni wyrazili również zgodę na nabycie w formie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 573/1 o pow. 0,05 ha, położonej w obrębie wsi Łyse z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. Celem nabycia nieruchomości jest uregulowanie stanu granic pomiędzy sąsiednimi nieruchomościami i pozyskanie prawa własności gruntu na potrzeby pełnego i właściwego zagospodarowania terenu.

Rada Gminy Łyse podjęła również uchwały  w sprawie:

  • uchwalenia Programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok;
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Zbójna realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Na terenie gminy Łyse nie funkcjonuje żaden rodzinny dom pomocy, placówka tego rodzaju została utworzona w gminie Zbójna. Obecnie wystąpiła potrzeba udzielenia pomocy w tej formie dla mieszkanki gminy Łyse, która z uwagi na stan zdrowia i wiek wymaga pomocy we wszystkich czynnościach dnia codziennego, przy czym wystąpiła o skierowanie jej konkretnie do Rodzinnego Domu Pomocy w Popiołkach. Po rozeznaniu sytuacji wnioskodawczyni, w ocenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych, wniosek jest w pełni uzasadniony, zaś prowadzący przedmiotową placówkę zawarł stosowną umowę z Gminą Zbójna.
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2022/2023. Podjęcie uchwały było konieczne w związku ze zmianą cen paliw oraz zwrotem kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowóz i opiekę realizują rodzice.
  • zmiany uchwały nr XXVII/198/2006 Rady Gminy Łyse z dnia 25 września 2006r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Łyse Stanisław Eugeniusz Lisek oraz Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski uroczyście podziękowali Pani Jolancie Niebrzydowskiej Sołtysce Sołectwa Szafranki za zaangażowanie w koordynację remontu budynku Świetlicy Wiejskiej w Szafrankach. Dzięki determinacji Pani Sołtys i lokalnej społeczności została wyremontowana świetlica, której oficjalne otwarcie nastąpiło tuż po zakończeniu obrad XXXI Sesji Rady Gminy.         

 

Głosowanie imienne