Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Przebudowa drogi gminnej nr 250717W Łączki - Leman od km 0+000,00 do km 2+620,37

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 250717W Łączki - Leman od km 0+000,00 do km 2+620,37".

Wartość dofinansowania: 1.015.987,09 zł.

Całkowita wartość zadania: 1.693.311,83 zł.

Zakres realizacji inwestycji:
- wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym;
- przebudowa dwóch istniejących przepustów drogowych;
- podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego;
- dwie warstwy nawierzchni o szerokości 5 m z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna – po 4 cm każda);
- zjazdy publiczne i indywidualne;
- pobocza o szerokości 0,75 m;
- oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostało: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych "Ostrada" Sp. z o.o.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.