Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

III Sesja Rady Gminy Łyse – 14.06.2024r. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łyse

W dniu 14 czerwca 2024 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych odbyła się III Sesja Rady Gminy Łyse, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Grzegorzowi Fabiszewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023 oraz wotum zaufania. Wyniki głosowania pokazują, że działania podejmowane przez Wójta w ubiegłym roku spotkały się z aprobatą Radnych, stanowiąc wyraz uznania za skuteczną realizację kluczowych projektów i inwestycji. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

Wójt Grzegorz Fabiszewski podczas sesji przedstawił Raport o stanie Gminy Łyse za rok 2023 zawierający syntetyczny opis zadań podejmowanych przez gminę w zakresie infrastruktury komunalnej, kultury, sportu, opieki społecznej, edukacji itp.

Poniżej przedstawiamy wybrane inwestycje zrealizowane w 2023 roku, mające wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy:

 • oddanie do użytku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (koszt ponad 8,7 mln zł)
 • oddanie do użytku stadionu lekkoatletycznego w msc. Łyse (koszt ponad 4,7 mln zł)
 • zakończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej o łącznej wartości ponad 20 mln zł
 • wykonanie oświetlenia drogowego w postaci lamp solarnych w msc. Antonia, Baba, Dawia, Dudy Puszczańskie, Plewki, Pupkowizna, Serafin, Szafranki, Zalas, Łyse kol. Możdżonek
 • modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Łyse (320 738,00 zł)
 • przebudowa drogi Łyse-Pupkowizna (wartość robót wykonanych w 2023 roku 6 798 998,06 zł)
 • przebudowa drogi gminnej Tyczek-Noski (środki wypłacone w 2023 roku 3 mln zł)
 • przebudowa ulicy Zdrojowej w msc. Lipniki (673 748,05 zł)
 • utwardzenie ul. Chabrowej kostką brukową (114 999,99 zł)
 • remont nawierzchni drogi wewnętrznej ulicy Kurpiowskiej w msc. Łyse (47 859,30 zł)
 • budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Szafrankach (18 555,40 zł).

W dalszej części obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Łyse na 2024 rok wynikające z realizowanych inwestycji oraz doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych.

Następnie Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

 •  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Lipniki, stanowi drogę wewnętrzną o szerokości 10 m. Przyjęcie nieruchomości gruntowej zapewni przyległym działkom dostęp do drogi publicznej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Nieruchomość  położona jest w miejscowości Łyse, przylega do 10 działek budowlanych. Przyjęcie gruntu pozwoli na uporządkowanie spraw związanych z dojazdem do działek oraz zapobiegnie ewentualnym przyszłym sporom dot. służebności przejazdu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Wskazana działka znajduję się w miejscowości Łyse, może zostać przekazana do sprzedaży w trybie bezprzetargowym pod warunkiem polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległych. Na sąsiedniej działce usytuowany jest budynek gospodarczy w odległości zaledwie 1 m od drogi gminnej. Weryfikacja stanu faktycznego położenia nieruchomości jest przesłanką do sprzedaży ww. działki;
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse, obejmującej działkę nr 1034, obręb Łyse. Celem podjęcia uchwały jest zmiana przeznaczenia działki, która w trakcie opracowywania planu została omyłkowo oznaczona jako teren usługowy. Przyjęcie zmiany jest konieczne aby przywrócić właściwy sposób użytkowania nieruchomości, tj. zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łyse. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Łyse. Rada Gminy Łyse wprowadziła zmiany w wysokości diet w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej radnemu gminy.

Ponadto Radzie Gminy została przedstawiona Ocena Zasobów Opieki Społecznej.

Głosowanie imienne