Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXI Sesja Rady Gminy Łyse - 18 czerwca 2021 r.

WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

Na wstępie obrad XXI sesji Rady Gminy Łyse przedstawiony został raport Wójta o stanie gminy za rok 2020. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

Gościnnie w obradach XXI Sesji Rady Gminy Łyse uczestniczył prezes Kurpiowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Łysych - Pan Zdzisław Frydrych. Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski przekazał na ręce Pana Zdzisława nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej, której był wnioskodawcą wspólnie z KTS-K w Łysych oraz GOKSiR Łyse.

Pan Zdzisław Frydrych jest wybitnym twórcą ludowym i społecznikiem z wieloma osiągnięciami z zakresu popularyzacji historii i tradycji związanej z regionem Kurpiowszczyzny. Poezja pisana przez Pana Zdzisława dotyczy w głównej mierze Małej Ojczyzny autora (miejscowość Lipniki), a także Gminy Łyse, czyli ważnej części regionu kurpiowskiego.  Jego twórczość oparta jest o historię, kulturę, tradycję i obyczaje mieszkańców Lipnik, jak i całego regionu Kurpi. W wierszach i tekstach utworów pojawia się niezwykle ważny dla naszego regionu wątek związany z historią konkursu na palmę kurpiowską. W wydanych opracowaniach opublikowane zostały również legendy i podania napisane przez Pana Zdzisława, a także biografie osób zasłużonych dla miejscowości Lipniki.

Pan Zdzisław jest cennym źródłem wiedzy i materiałów związanych z historią naszego regionu, które od wielu lat skrzętnie gromadzi, a następnie udostępnia do celów naukowych. Jego wiedza na temat Kurpiowszczyzny – jej historii oraz tradycji – jest nieoceniona, zwłaszcza dla osób piszących prace naukowe o tematyce regionu kurpiowskiego. Pan Zdzisław chętnie przekazuje swoją wiedzę, za co otrzymuje liczne podziękowania.

W dalszej części obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy Łyse na 2021 rok wynikające z realizowanych inwestycji. W budżecie gminy po stronie dochodów ujęta została dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa mazowieckiego na realizacje zadania  pn. „Rozbudowa drogi gminnej Łyse – kolonia Worek  etap II” w kwocie 80.000 zł. Gmina Łyse pozyskała też środki NFOŚiGW na zadanie  wykonane w 2020r. pn. „usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka…” w kwocie 92.000 zł. W budżecie ujęto również dotacje  celowe otrzymane od  samorządu województwa w ramach „Mazowieckiego  Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, w sumie 50.000 zł na realizacje zadań zgłoszonych przez pięć sołectw z terenu gminy Łyse. Uwzględnione w budżecie zostały także środki na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu w kwocie 10.000 zł.

Ponadto podczas obrad podjęte zostały następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
  • w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Łączki o zwołanie zebrania wiejskiego,
  • w sprawie wystąpienia do sołtysa wsi Klenkor-Wyżega o zwołanie zebrania wiejskiego,
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łyse w roku szkolnym 2021/2022,
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Rada Gminy Łyse udzieliła też rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

XXI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 18 czerwca 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Głosowanie imienne